Personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter och hur du kan komma i kontakt med oss om du har några frågor.
Här kan du läsa om de rättigheter som du som registrerad har gentemot oss och längre ned finner du specifik information om varför vi har samlat in dina personuppgifter.

Allmänt om personuppgiftsbehandling

För att värna om skyddet för den personliga integriteten ska behandling av personuppgifter ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De centrala lagarna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande, fysisk person utgör en personuppgift. Med behandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter: insamling, bearbetning, lagring, användning med mera utgör behandling av personuppgifter.

På datainspektionens hemsida kan du läsa mer.

Kontakt, synpunkter och klagomål

Om du har frågor om dina rättigheter avseende vår behandlingar av dina personuppgifter kan du kontakta oss så berättar vi mer.

E-post: pelle@celebraip.se

Tillsyn och klagomål
Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du även möjlighet att skicka in klagomål till Datainspektionen.
​​​​​​​

Vad en personuppgift är

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur de används

Vårt ändamål är att leverera tjänster inom bemanning och rekrytering till industrin. För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi finna stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR) – en så kallad rättslig grund. Det finns ett antal rättsliga grunder att luta sig mot, men all vår behandling av personuppgifter grundar sig i någon av följande två: “Samtycke” eller “Fullgörande av avtal”. Dessa innebär kort och gott antingen att behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra ett avtal med dig eller att du lämnat ditt samtycke till behandlingen.

Vi kommer även att behandla personuppgifter som erhålls från dig som kund eller annan, som till exempel Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor. Det för att kunna utföra och dokumentera uppdraget. Även dessa personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt och är också sådan behandling som är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar oss.

Överföring till tredje land

Om en kund har en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES, så kallat ”tredje land” och vi överför data till en leverantör, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Lagring

Vi lagrar och sparar uppgifter så länge uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla våra ändamål. Uppgifterna kan också sparas och lagras under den tid som krävs enligt tillämpad lag. Vi arbetar hela tiden med att se över våra system så att onödiga uppgifter raderas.

Personuppgifter i samband med rekrytering

I och med att du skickar in en ansökan till oss innebär det ett medgivande till att vi hanterar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Vi kan komma att spara vi dina personuppgifter som är kopplade till din ansökan upp till två år. I en rekryteringsprocess genereras även andra dokument med personuppgifter som sparas olika länge beroende på hur länge de kan anses vara aktuella. Till exempel intervjuanteckningar sparas i två år medan vi anser att testresultat och referenser inte är aktuella mer än ett år.
​​​​​​​

Dina rättigheter

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få en insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i vår relation till dig har du rätt att begära ut dessa. Om vi tar emot en sådan förfrågan kan vi komma att fråga efter ytterligare uppgifter. Det för att vi ska säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.